Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

zonakmicica
zonakmicica
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
zonakmicica
zonakmicica
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
zonakmicica
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viapiehus piehus
zonakmicica
5701 54a5
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamywonderland mywonderland
zonakmicica
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
zonakmicica
0421 6a1a
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapiehus piehus
zonakmicica
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viamrdrunkteen mrdrunkteen
zonakmicica
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viamywonderland mywonderland
zonakmicica
3759 fafa 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianoisetales noisetales
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapiehus piehus
zonakmicica
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viapiehus piehus
zonakmicica
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapiehus piehus

July 30 2017

zonakmicica
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viapsychoviolet psychoviolet
zonakmicica
zonakmicica
1680 9c2c
egon
Reposted fromuoun uoun viajatonieja jatonieja
zonakmicica
zonakmicica
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl